Алиса Алексеевна Кызласова,Лариса Иннокентьевна Асочакова2010 чылдағы хынығ чоохтазығ
Comments 0
Likes 1
Мария Сергеевна Арчимаева Наа кӱн
Comments 0
Likes 1
Асхыс паза Алтай аймахтарында кадастровай тоғыстар бюджет ахчазына апарылар. Асхыс аймаанда 140 тура, Алтай аймаанда — 324 тура санға алылар. Туралар турчатхан чирнің хырығларын таныхтирлар. Реестр иткен алҷаастарны тӱзедерлер. Пу тоғыс налог тӧлеглерін орта саларға полызар.#ХакасРадио
Comments 0
Likes 0
Асхыс аймаанаң Александр Васильевич Сыркашев Украинадағы чаада ӱреп парған. Ол матрос званиеліг, контракча служба апарған. Ағаа 47 час полған. Махачызы ӱчӱн хазна сыйиина турысхан. Ӱреенең сығара 1 ай ирт парған. Аның сӧӧгін ам даа ағылғалахтар.#ХакасРадио
Comments 1
Likes 1
Геннадий Степанович Канзычаковсюжет
Comments 0
Likes 3
«Наа школа» проект узарадылча республикада. Ол хоостыра пӱӱл 7 ӱгредіг учреждениезінде тыхтағ тоғыстары кӧріл парғаннар. Пу киректерге федеральнай бюджет 194 миллион салковай позытча. іди Таштыптағы 2-ҷі, Чирімдегі 7-ҷі, Хара кӧлдегі 9-ҷы, Ширадағы 17-ҷі, Оспа аалдағы школа, Онхактар, Киндірлі
Comments 0
Likes 0
Алтай аймааның Ызых аалындағы ортымах школада Украинадағы чаада ӱреен Андрей Константиновха хумартхы чарды хызылған. Ол ана пу школада ӱгренген. 16 майда ӱреен, ағаа 22 час полған. Махачызы ӱчӱн хазна сыйиина турысхан.#ХакасРадио
Comments 0
Likes 1
Мария Андреевна Кичеевасюжет
Comments 0
Likes 13
Идимешева Валерия Вячеславовнасюжет
Comments 0
Likes 6
Аскаракова Любовь Митрофановнасюжет
Марк Санзараевсюжет
Comments 0
Likes 16

Feed

Радио чыындызынаң тимнелчеткен "Сундух" искірігде Алиса Алексеевна Кызласованаң хада 2010 чылда пазылған  чоохтазығ. Анңаң чоохтасхан Лариса Иннокентьевна Асочакова.

Feed

Пӱӱл Харатаста пасталығ класстардағы олғаннарны хакас тіліне ӱгредер ӱгретчі-студенттернің пастағы сығарызы полар. Ол пӧлік Харатастағы отрасльлар технологияларының техникумында азылған, 3-ҷі чылы тоғын парир. Амды анда хакас тілін, ӱгретчілернің устарын узаратчаң институтта ӱр чыллар тоғынған, педагогика наукаларының кандидады Мария Сергеевна Арчимаева апарча. Ол пастағызын на студенттернең тоғынча.#ХакасРадио

Feed

Асхыс паза Алтай аймахтарында кадастровай тоғыстар бюджет ахчазына апарылар. Асхыс аймаанда 140 тура, Алтай аймаанда — 324 тура санға алылар. Туралар турчатхан чирнің хырығларын таныхтирлар. Реестр иткен алҷаастарны тӱзедерлер. Пу тоғыс налог тӧлеглерін орта саларға полызар.#ХакасРадио

Feed

Асхыс аймаанаң Александр Васильевич Сыркашев Украинадағы чаада ӱреп парған. Ол матрос званиеліг, контракча служба апарған. Ағаа 47 час полған. Махачызы ӱчӱн хазна сыйиина турысхан. Ӱреенең сығара 1 ай ирт парған. Аның сӧӧгін ам даа ағылғалахтар.#ХакасРадио

Feed

Кӱрестің спорт федерациязы 1 миллионнығ президент грантын утып алған. Ол ахча полызиинаң республикада кӱресті тилідерге, уйан чуртапчатхан сӧбірелердегі палаларны кӱреснең таныстырарға пӧгін турғызылча. Ӧӧн хайығ ааллардағы олғаннарға салылар тіп, чоохтапча Хакасиядағы кӱрес федерациязының кнезі Геннадий Степанович Канзычаков.#ХакасРадио

Feed

«Наа школа» проект узарадылча республикада. Ол хоостыра пӱӱл 7 ӱгредіг учреждениезінде тыхтағ тоғыстары кӧріл парғаннар. Пу киректерге федеральнай бюджет 194 миллион салковай позытча. іди Таштыптағы 2-ҷі, Чирімдегі 7-ҷі, Хара кӧлдегі 9-ҷы, Ширадағы 17-ҷі, Оспа аалдағы школа, Онхактар, Киндірлі

Feed

Алтай аймааның Ызых аалындағы ортымах школада Украинадағы чаада ӱреен Андрей Константиновха хумартхы чарды хызылған. Ол ана пу школада ӱгренген. 16 майда ӱреен, ағаа 22 час полған. Махачызы ӱчӱн хазна сыйиина турысхан.#ХакасРадио

Feed

Хысты оғырлаҷаң кибір пістің чонда хас-хаҷаннаң полҷаң. Ууҷа Мария Андреевна Кичееваны Анатолий апсаа, ағаа 18 час полғанда, оғырлап алған. Мария Андреевнаа амды 72 час. Апсаа 2021 чылда ӱреен. Олар хада 8 пала ӧскір салғаннар.#ХакасРадио

Feed

Пӱӱн піс Хакас поэзиязының кӱнінде ирткен марығның чиңісчілерінең анаң андар таныстырчабыс. Ол 17 январьда Хакасияның чайаачылар туразында ирткен.
Пу марығда чиңіске сыхханнарның пірсі - Николай Катановтың адынаң национальнай гимназия-интернадының 5 «В» класс ӱгренҷізі Милослава Сербигешева. Марығда ол 11-14 частығлар аразында чиңісчі полыбысхан. Милослава Сербигешева Валерий Майнашевтің «Наңмырда» кибелізін кӧрбин хығырған. Аның хакас тілі паза литература ӱгретчізі Валерия Вячеславовна Идимешева полча. #ХакасРадио

Feed

Пӱӱн піс Хакас поэзиязының кӱнінде ирткен марығның чиңісчілерінең анаң андар таныстырчабыс. Оларның пірсі -
Асхыс аймаандағы Кызлас аал школазының 4 класс ӱгренҷізі Марк Санзараев. Ол 7-10 частығлар аразында чиңісчі полыбысхан. Пу марығда Марк Санзараев Валерий Майнашевтің «Сағдай чабан» кибелізін чоохтаан. Аның ӱгретчізі - Любовь Митрофановна Аскаракова.
Сағысха киріп, пӱӱл 17 январьда, Хакас поэзиязының кӱнінде, Хакасиянын чайаачылар туразында кибелісчі Валерий Майнашевтің 75 чазына чарыдылған «Кӱмӱс тӱстер» марығ ирткен. Аның араласчылары кибелісчінің кибелістерін кӧрбин хығырғаннар.
Позының ӱгренҷізін Любовь Митрофановна піди паалапча.
Чиңісчі Марк Санзараев хак
Show more