«Чыллар тобыра» искірігде кибелісчі Геннадий Кичеевтің кибелістерін хығырча хакас телевидениезінің хабарҷызы Елена Мамышева.#ХакасРадио
Ноға аалҷылар турадаң сыхчатсалар, «столыңар тудыңар тіпчелер»? Андада тура ээлері столарын иргек салааларынаң тутчалар. Пу сурығны тархын наукаларының кандидады, этнограф Каврис Михайлович Торбостаев піди чарытча. #ХакасРадио
Чииттерге «Хыр пӱӱрнің уулааны» алай ба «Вой сизого волка» кинде чарыхха сых парды. Аны Александр Чапрай, «Тасха Матыр» кип-чоохха тӧстене, орыс тілінең пас салған. Анзы сағамғы чииттер хакас тілін уйан пілчеткеннеңер іди пазылтыр. Ин ӧӧні - оларға хакас чонының кибірліг оңдайын читір пирер сағыс полған тіп, чоохтапча Александр Чапрай.
Пу кинде чон алнына 27 январьда Хакасияның чайаачылар туразында сығарылған.#ХакасРадио
Чылдаң республикада асхынах пала тӧрепче. Иң кӧп, 6706, пала Хакасияда 2017 чылда тӧреен. Саны чыл сай синче тіп, искірілче. Ирткен чылда 5067 пала тӧреен. 2021 чылнаң тиңнестірзе, 0,4 %-ке асхынах.
Паза ЗАГС тоғынҷыларының искіриинең, тӧреен палаларға пасхаҷыл аттар пирілче. Оларның санында
Рамзес, Октавия, Червоня, Богиня, Теодор паза Лео аттар. Пістің чон, тізең, ідӧк палаларын пурунғы аттарнаң адапчалар.#ХакасРадио
Ирткен чылда республикада, аның алнындағы чылнаң тиңнестірзе, хоных тӧстееннернің саны 24 %-ке хозылған. 4 муң 268 кізі хоных тӧстеен. Ол 2021 чылның хыринда 824 кізее кӧп. Хоных тӧстеен иреннернің иң улиине - 88 час, ипчілернің — 84 час полған. Ортымахти алза, ӧӧнінде 32-34 частығлар ирепчі полыбысханнар.#ХакасРадио
«Читіген» кӧг — драма театрының ойыннарынаң харахтаң уйан кізілерге танысчаң оңдай пол килді. Пастағы андағ ойын апрель айда сығар. Харахтаң уйан кізілер аны тифлокомментатор чооғы полызиинаң театрда тыңнирлар. Ол тоғысты Хакасияда чалғыс ла тифлокомментатор полчатхан Светлана Никель толдырар. Театр аннаң хада чӧптезіг алыбысхан. Амды ол хоостыра тоғыс апарылча.#ХакасРадио
«Тӧреен чирімнің кип-чоохтары» литература мариин республиканың литераторлар туразы тимнепче. Араласчыларның пічіктері 01-ғы февральдаң сығара 31 майға читіре алылар. Тиксі литераторлар туразы хоос произведениелері хоостыра марығны 4-ҷі хати иртірче. Андар хакас тілінең пазылған аймах - пасха жанрлығ тоғыстар алылар. Полған на автор марыға 1 произведение сығарарға кирек. Чиңісчее диплом паза ахчалығ сыйых пирілер.#ХакасРадио
Пӱӱн піс Хакас поэзиязының кӱнінде ирткен марығның пастағы чиңісчізінең таныстырчабыс. Ол Михаил Кильчичаковтың адынаң литература музейінің устағҷызы Надежда Никифоровна Боргоякова.
Надежда Никифоровна улуғларның пӧлиинде чиңіске сыххан. Ол Валерий Майнашевтің «Кӱн чахайахтары» кибелізін чоохтаан.
Сағысха киріп, пӱӱл 17 январьда, Хакас поэзиязының кӱнінде, Хакасияның чайаачылар туразында кибелісчі Валерий Майнашевтің 75 чазына чарыдылған «Кӱмӱс тӱстер» марығ ирткен. Аның араласчылары кибелісчінің кибелістерін кӧрбин чоохтааннар.
Надежда Никифоровна ноға «Кӱн чахайағы» кибелісті алып алғанынаңар піди чоохтапча. #ХакасРадио
МЧС искіриинең, Кӧк хайа дачаларындағы туралар кӧдірілген суға кірерге айабастар. Аннаңар ол дачаларда чуртапчатханнарға синоптиктер танығларын сыныхтирға, суғ чайылар орыннаң кӧзерге паза ол тураларда электричество ӱзір сал турарға тіп, чӧптер пирілче. Киҷее Ким суғ ол арада 355 сантиметрге читкен. Хорғыс сині, тізең, 360 сантиметр. Пу кирек суғҷа килкім пус парчатханынаң палғалыстығ. Суғ хастада турчатхан аалларға хорғыс чоғыл тіп, искірілче. Олар дамбадаң арачылалчалар. Анда сугның хорғыс сині 570 сантиметр.#ХакасРадио
Писхамҷыл аалда шорларның «мылтых пайрамы» иртірілген. Анда чоох аңҷы кибірлерінеңер парған. ідӧк анда оолағастар тадаршанабачӱгӱрӱш, чӱктепчӱгӱрӱш, пайбабашабыш тіп, шор ойыннарынҷа марығласханнар. Сӧбірелер аразында «Каанпельбен» тіп пельменьнер марии ирткен.#ХакасРадио
Show more