SaMyE kLeVyE DeVoChki
99 years, 4олп0н ата, Kyrgyzstan