Радио Азатлык
added May 14 2019 at 12:34
Самые актуальные новости на телеграм канале Азатлык! @azatlykradiosy +420 773 797 383 t.me/azatlykradiosy !!!! ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ !!!!
Радио Азатлык
added April 5 2017 at 14:14
Уважаемые участники группы Радио Азатлык! В этой группе мы будем стараться давать самые свежие новости, сообщения, видео и фото репортажи о событиях, происходящих в Туркменистане и не только. В нашей группе вы найдёте эксклюзивные материалы, которые нельзя найти в других медиа каналах. Но нам также нужна ваша помощь! Приглашайте своих друзей в группу Радио Азатлык и активнее учавствуйте в дискуссиях. Также через группу вы можете отправлять нам сообщения о проишствиях и событиях, о которых в
Радио Азатлык
added today at 18:00
Harasat: “Henizem kömek ýok!”, Mejlisiň başlygy Lebapda, Daşary ýurtlarda protestler geçdi Türkmenistanyň gündogar sebitlerinde gopan weýrançylykly apy-tupandan bäri bir aýdan hem aşa wagtyň geçmegine garamazdan, zyýan ýeten sebitleriň merkezi künjeklerinden beýleki ýerlerinde heniz hem abatlaýyş işleri geçirilmeýär. Mejlisiň başlygy Lebaba sapar edip, resmileriň ilata ýeterlik ‘syýasy sowady’ öwretmeýändigini aýdyp nägile boldy. Harasatdan soň dereksiz ýiten adamlaryň ençemesiniň ykbaly heniz
Радио Азатлык
added today at 17:00
Russiýanyň döwlet telewideniýesi koronawirusyň Türkmenistandan sowa geçişi barada ýörite reportaž efire berdi, bilermenler şübheli “Tutuş dünýä COVID-19 bilen göreşe dowam edýän wagty, Türkmenistan wiruslar çölünde oazis bolmagynda galýar. Bu resmi taýdan post-sowet giňişliginde ýokançlygyň sowa geçen ýeke-täk döwletidir” diýip, Russiýanyň döwlet eýeçiligindäki “Rossiya 24” telekanalynda 30-njy maýda efire berlen gepleşikde aýdylýar. Gepleşikde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty
Радио Азатлык
added today at 16:11
Ene-atalar: Banklardaky korrupsiýa studentleri jenaýata itekleýär Türkmenistanyň Daşoguz welaýatynda daşary ýurtlarda okaýan çagalaryna bankyň üstünden pul iberjek bolýan raýatlaryň öňünde döredilýän emeli kösençlikleriň köpelmese, azalmaýandygyny Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýä​r. "“Senagat bank” Akdepe we Gurbansoltan eje etraplarynyň ilatyna hyzmat edýär. Bu bankda studentlere pul ibermek meselesinde hemişe kynçylyk, problema döreýär" diýip, daşoguzly ene-atalar bilen gürleşen haba
Радио Азатлык
added today at 15:00
Harasat: “Henizem kömek ýok!”, Mejlisiň başlygy Lebapda, Daşary ýurtlarda protestler geçdi Türkmenistanyň gündogar sebitlerinde gopan weýrançylykly apy-tupandan bäri bir aýdan hem aşa wagtyň geçmegine garamazdan, zyýan ýeten sebitleriň merkezi künjeklerinden beýleki ýerlerinde heniz hem abatlaýyş işleri geçirilmeýär. Mejlisiň başlygy Lebaba sapar edip, resmileriň ilata ýeterlik ‘syýasy sowady’ öwretmeýändigini aýdyp nägile boldy. Harasatdan soň dereksiz ýiten adamlaryň ençemesiniň ykbaly heniz
Радио Азатлык
added today at 14:00
Berdimuhamedow galla oragyna pata berdi, harasatdan, çekirtgeden 'çekilen' zyýany agzamady Azatlygyň Lebapdaky habarçysynyň 6-njy maýda beren maglumatyna görä, çekirtgeler Türkmenistandan diňe Özbegistana uçup geçmeýär, eýsem Kerki etrabynyň ekin meýdanlaryna, bugdaýa hem hüjüm edýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow güýzlük ýeralma, bugdaý oragy we öz doglan gününiň öňünden guraljak dabaraly çäreler baradaky gürrüňleriniň arasynda, Azatlygyň maý aýynda habar beren çekirtge howpuny gytaklý
Радио Азатлык
added today at 13:13
Aşgabatda meýletinçileriň häkimiýetlerden ýaşyryn bildirýän raýdaşlygy seslenme döretdi Dünýä Türkmenleriniň bu sany paýtagtdan Lebaba meýletinçi raýatlaryň özbaşdak başlangyçlary bilen häkimiýetlerden ýaşyryn iberýän ýardamlary hem-de olara okyjylarymyzyň we diňleýjilerimiziň bildiren seslenmelerine gönükdirilýär.
Радио Азатлык
added today at 12:30
Harasatyň netijeleri baradaky maglumatlar aradan bir aý geçensoň, heniz hem gümürtikliginde galýar Türkmenistanyň gündogar sebitlerinde turan tupandan bir aý çemesi wagt soň, onuň netijeleri we pida bolan adamlar baradaky maglumatlar heniz hem gümürtikliginde galýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary maglumat gümürtikliginiň arasynda harasatyň netijelerini öwrenmäge synanyşýar. 29-njy maýda habarçymyz harasatdan soň Lebapda aradan çykan üç adam we maýyp galan bir adam barada maglumat berdi: Leb
Радио Азатлык
added today at 12:02
Ýeralma talaby güýçlenýär. Azyk nobatyna duranlar tutulýar. Polisiýada häkimiýetlerden nägilelik ösýär “Polisiýa işgärleri gije-gündiziň dowamynda 16-18 sagat işlemäge mejbur edilýär. Olaryň alýan aýlyklary 2000 manada golaý, emma bu serişdäniň ýarysy iş bilen bagly çykdajylara gidýär. Hiç bir üpjünçilik ýok, hemme zerur zady özüň satyn almaly" diýip, ofiser aýtdy. Türkmenistanda kornowirus pandemiýasy sebäpli goňşy ýurtlar bilen aradaky serhetleriň baglanmagy, ykdysadyýetiň ýeterlik diwersika
Радио Азатлык
added today at 11:38
HRW призывает Туркменистан освободить популярного артиста, приговоренного к тюрьме за то, что он гей Хьюман Райтс Вотч (Хьюман Райтс Вотч) сообщает, что популярный артист и его партнеры в Туркменистане были приговорены к тюремному заключению за то, что они геи, и призвали власти «немедленно снять» все обвинения против мужчин. HRW отмечает, что шоумен был приговорен к двум годам тюрьмы 7 мая после того, как суд признал его виновным в содомии. В апреле независимое СМИ сообщило со ссылкой на нес
Радио Азатлык
added May 30 at 17:30
Hepdäniň jemi #21 (30.05.2020 ý.) Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy; Türkmenistanyň daşary ýurt banklarynda saklanylýan walýuta serişdeleri we olaryň harçlanyşyndaky aýdyňlyk meselesi; Lebapda we Maryda gopan güýçli harasatdan soňky hökümet dymyşlygy barada gurnan söhbetlerimizi diňlemäge we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.
Show more
22 May
2 057 participants in the group
Türkmen ýolbaşçylary COVID-19 BMG, Italiýa we Kanada bilen maslahat edýar, güýç edaralary pandemiýa şertinde işlemegi öwrenýär Türkmenistan COVID-19 keseliniň ýurt içinde ýokdugyny aýdýan hem bolsa, bu kesele we onuň netijelerine garşy göreş barada halkara jemgyýetçiligi bilen pikir alyşýar. Halkara guramalary Türkmenistana koronawirusa garşy göreş usullaryny öwredýär. COVID-19 keseline garşy çäreler 20-nji maýda daşary işler ministri Reşit Meredowyň Kanadanyň daşary işler ministri Fransua-Filipp Şampan we Italiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Manlio di Stefano bilen geçiren gepleşiklerinde maslahat edilipdir. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň websaýtynda habar berilýär. Türkmenistanyň we Kanadanyň resmileriniň söhbetdeşliginde COVID-19 pandemiýasy bilen bagly ýagdaý, onuň ykdysady we sosial täsirleri gozgalyp, sazlaşykly hereketleri etmäge taýýarlyk bildirilipdir. COVID-19 bilen bagly häzirki ýagdaý Türkmenistanyň daşary işler ministriniň we Italiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Manlio De Stefanonyň arasynda geçirilen wideo konferensiýasynda gozgalypdyr. Şu günler Aşgabatda Türkmenistanyň we BMG-niň 15-nji aprelde döredilen bilelikdäki işçi toparynyň COVID-19 keseliniň ykdysady täsirleri boýunça duşuşyklar geçirlip, Türkmenistana koronawirus infeksiýasynyň sosial-ykdysady ýagdaýa täsirinden saplanmaga ýardam berip bilmek gysgamöhletleýin çäreler planyna teklipler maslahat edildi. Bu barada ýarymresmi Orient neşri habar berýär. Maglumata görä, 15-nji iýuna çenli taýýarlanmagy göz öňünde tutulýan bilelikdäki planyň ilat üçin saglygy saklaýyş hyzmatlarynyň hilini we elýeterliligini gowulandyrmak, ilatyň sosial goragyny üpjün etmek, iş orunlary we telekeçiligi goldamak ýaly çäreleri öz içine almagyna garaşylýar. Mundan öň Türkmenistan COVID-19 pandemiýasynyň netijesinde agyr krizisi başdan geçirýän dünýä ykdysadyýetini dikeltmekde öz tejribesini paýlaşmaga isleg bildiripdi. "Türkmenistan BMG-niň howandarlygynda dünýä ykdysadyýetini dikeltmek üçin öz tejribesini paýlaşmaga taýýar" diýip, prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 22-nji aprelde BMG-niň Baş sekretary Antoniu Gutteriş bilen dünýädäki COVID-19 pandemiýasy barada geçiren telefon söhbetdeşliginde aýdypdyr. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berdi. Türkmenistanyň häkimiýetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýarlar, şeýle-de onuň ýurtda ýaýramagyna garşy göreş üçin "ählitaraplaýyn taýýarlygyň ýokary derejede" görlendigini aýdýarlar. Döwlet habar serişdeleri global pandemiýa we onuň dünýä ýetirýän täsirleri habar bermeýärler, ýurduň içinde amala aşyrylýan çäreler barada hem maglumat bermeýärler. Türkmenistanyň ilatyna COVID-19 agzamak gadagan edilýär. Türkmen häkimiýetleri koronawirusa degişli gadagançylyklaryň sebäplerine resmi düşündiriş bermeýärler. Türkmenistan BSG-niň pandemiýanyň dowamynda beren sosial distansiýany saklamak we infeksiýadan goranmak üçin maska dakynmak ýaly esasy rekomendasiýalaryny berjaý etmeýär. Häzirki wagtda halkara guramalary Türkmenistanda koronawirusa garşy göreş boýunça bilim beriji çäreleri geçirýärler. ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi Türkmenistanyň güýç edaralary üçin barlag-geçiş punktlarynyň işini guramalaşdyrmak boýunça halkara saglyk düzgünleri barada onlaýn-trening geçirdi. Türkmen metbugatyna görä, YHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň we BSG-niň Türkmenistandaky edarasy tarapyndan bilelikde guramalaşdyrylan iki günlük çäre 19-njy maýda başlanyp, oňa bu edaralaryň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Daşary işler, Saglyk ministrlikleriniň we Serhet, Migrasiýa hem Gümrük gulluklarynyň wekilleri gatnaşypdyr. Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383. Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär. https://www.azathabar.com/a/30627576.html 
Log in or sign up to add a comment