Радио Азатлык
added May 14 2019 at 12:34
Самые актуальные новости на телеграм канале Азатлык! @azatlykradiosy +420 773 797 383 t.me/azatlykradiosy !!!! ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ !!!!
Радио Азатлык
added April 5 2017 at 14:14
Уважаемые участники группы Радио Азатлык! В этой группе мы будем стараться давать самые свежие новости, сообщения, видео и фото репортажи о событиях, происходящих в Туркменистане и не только. В нашей группе вы найдёте эксклюзивные материалы, которые нельзя найти в других медиа каналах. Но нам также нужна ваша помощь! Приглашайте своих друзей в группу Радио Азатлык и активнее учавствуйте в дискуссиях. Также через группу вы можете отправлять нам сообщения о проишствиях и событиях, о которых в
Радио Азатлык
added today at 18:00
Harasat: “Henizem kömek ýok!”, Mejlisiň başlygy Lebapda, Daşary ýurtlarda protestler geçdi Türkmenistanyň gündogar sebitlerinde gopan weýrançylykly apy-tupandan bäri bir aýdan hem aşa wagtyň geçmegine garamazdan, zyýan ýeten sebitleriň merkezi künjeklerinden beýleki ýerlerinde heniz hem abatlaýyş işleri geçirilmeýär. Mejlisiň başlygy Lebaba sapar edip, resmileriň ilata ýeterlik ‘syýasy sowady’ öwretmeýändigini aýdyp nägile boldy. Harasatdan soň dereksiz ýiten adamlaryň ençemesiniň ykbaly heniz
Радио Азатлык
added today at 17:00
Russiýanyň döwlet telewideniýesi koronawirusyň Türkmenistandan sowa geçişi barada ýörite reportaž efire berdi, bilermenler şübheli “Tutuş dünýä COVID-19 bilen göreşe dowam edýän wagty, Türkmenistan wiruslar çölünde oazis bolmagynda galýar. Bu resmi taýdan post-sowet giňişliginde ýokançlygyň sowa geçen ýeke-täk döwletidir” diýip, Russiýanyň döwlet eýeçiligindäki “Rossiya 24” telekanalynda 30-njy maýda efire berlen gepleşikde aýdylýar. Gepleşikde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty
Радио Азатлык
added today at 16:11
Ene-atalar: Banklardaky korrupsiýa studentleri jenaýata itekleýär Türkmenistanyň Daşoguz welaýatynda daşary ýurtlarda okaýan çagalaryna bankyň üstünden pul iberjek bolýan raýatlaryň öňünde döredilýän emeli kösençlikleriň köpelmese, azalmaýandygyny Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýä​r. "“Senagat bank” Akdepe we Gurbansoltan eje etraplarynyň ilatyna hyzmat edýär. Bu bankda studentlere pul ibermek meselesinde hemişe kynçylyk, problema döreýär" diýip, daşoguzly ene-atalar bilen gürleşen haba
Радио Азатлык
added today at 15:00
Harasat: “Henizem kömek ýok!”, Mejlisiň başlygy Lebapda, Daşary ýurtlarda protestler geçdi Türkmenistanyň gündogar sebitlerinde gopan weýrançylykly apy-tupandan bäri bir aýdan hem aşa wagtyň geçmegine garamazdan, zyýan ýeten sebitleriň merkezi künjeklerinden beýleki ýerlerinde heniz hem abatlaýyş işleri geçirilmeýär. Mejlisiň başlygy Lebaba sapar edip, resmileriň ilata ýeterlik ‘syýasy sowady’ öwretmeýändigini aýdyp nägile boldy. Harasatdan soň dereksiz ýiten adamlaryň ençemesiniň ykbaly heniz
Радио Азатлык
added today at 14:00
Berdimuhamedow galla oragyna pata berdi, harasatdan, çekirtgeden 'çekilen' zyýany agzamady Azatlygyň Lebapdaky habarçysynyň 6-njy maýda beren maglumatyna görä, çekirtgeler Türkmenistandan diňe Özbegistana uçup geçmeýär, eýsem Kerki etrabynyň ekin meýdanlaryna, bugdaýa hem hüjüm edýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow güýzlük ýeralma, bugdaý oragy we öz doglan gününiň öňünden guraljak dabaraly çäreler baradaky gürrüňleriniň arasynda, Azatlygyň maý aýynda habar beren çekirtge howpuny gytaklý
Радио Азатлык
added today at 13:13
Aşgabatda meýletinçileriň häkimiýetlerden ýaşyryn bildirýän raýdaşlygy seslenme döretdi Dünýä Türkmenleriniň bu sany paýtagtdan Lebaba meýletinçi raýatlaryň özbaşdak başlangyçlary bilen häkimiýetlerden ýaşyryn iberýän ýardamlary hem-de olara okyjylarymyzyň we diňleýjilerimiziň bildiren seslenmelerine gönükdirilýär.
Радио Азатлык
added today at 12:30
Harasatyň netijeleri baradaky maglumatlar aradan bir aý geçensoň, heniz hem gümürtikliginde galýar Türkmenistanyň gündogar sebitlerinde turan tupandan bir aý çemesi wagt soň, onuň netijeleri we pida bolan adamlar baradaky maglumatlar heniz hem gümürtikliginde galýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary maglumat gümürtikliginiň arasynda harasatyň netijelerini öwrenmäge synanyşýar. 29-njy maýda habarçymyz harasatdan soň Lebapda aradan çykan üç adam we maýyp galan bir adam barada maglumat berdi: Leb
Радио Азатлык
added today at 12:02
Ýeralma talaby güýçlenýär. Azyk nobatyna duranlar tutulýar. Polisiýada häkimiýetlerden nägilelik ösýär “Polisiýa işgärleri gije-gündiziň dowamynda 16-18 sagat işlemäge mejbur edilýär. Olaryň alýan aýlyklary 2000 manada golaý, emma bu serişdäniň ýarysy iş bilen bagly çykdajylara gidýär. Hiç bir üpjünçilik ýok, hemme zerur zady özüň satyn almaly" diýip, ofiser aýtdy. Türkmenistanda kornowirus pandemiýasy sebäpli goňşy ýurtlar bilen aradaky serhetleriň baglanmagy, ykdysadyýetiň ýeterlik diwersika
Радио Азатлык
added today at 11:38
HRW призывает Туркменистан освободить популярного артиста, приговоренного к тюрьме за то, что он гей Хьюман Райтс Вотч (Хьюман Райтс Вотч) сообщает, что популярный артист и его партнеры в Туркменистане были приговорены к тюремному заключению за то, что они геи, и призвали власти «немедленно снять» все обвинения против мужчин. HRW отмечает, что шоумен был приговорен к двум годам тюрьмы 7 мая после того, как суд признал его виновным в содомии. В апреле независимое СМИ сообщило со ссылкой на нес
Радио Азатлык
added May 30 at 17:30
Hepdäniň jemi #21 (30.05.2020 ý.) Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy; Türkmenistanyň daşary ýurt banklarynda saklanylýan walýuta serişdeleri we olaryň harçlanyşyndaky aýdyňlyk meselesi; Lebapda we Maryda gopan güýçli harasatdan soňky hökümet dymyşlygy barada gurnan söhbetlerimizi diňlemäge we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.
Show more
22 May
2 057 participants in the group
Harasat: Baýramalyda sanlyja jaý abatlanýar, ýardam eden telekeçiler soraga çekilýär Marynyň Baýramaly şäherinde mundan dört hepde gowrak ozal turan tebigy harasadyň weýrançylykly netijelerini aradan aýyrmak işleriniň haýal depgin bilen alnyp barylýandygy bellenilýär. Ýerli ilat zyýan ýeten jaýlary abatlamak işlerinde pes hili gurluşyk serişdeleriniň ulanylýandygyndan nägile bolýar. Bu aralykda, howpsuzlyk gulluklary harasatdan ejir çeken adamlara meýletin ýardam eden telekeçileri soraga çekýär. 27-nji aprelde Türkmenistanyň gündogar sebitlerinde turan adam pidaly harasadyň netijeleri barada häzirki güne çenli dymmyşlygy saklap gelýän türkmen häkimiýetleriniň, iň azyndan Marynyň Baýramaly şäherindäki zyýan ýeten jaýlary abatlap başlandygy barada maglumatlar gowuşýar. Emma Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçysy azyndan 35 adamyň ölümine sebäp bolan harasatdan bäri dört hepdä golaý wagtyň geçendigine garamazdan, abatlaýyş işleriniň Baýramylynyň diňe merkezi sebitlerinde alnyp barylýandygyny, şäheriň beýleki raýonlarynyň bolsa ‘ünsden düşürilýändigini’ gürrüň berdi. Munuň üstesine-de, ýerli ýaşaýjylaryň häkimiýetleriň alyp barýan abatlaýyş işleriniň hilinden nägile bolýandygy bellenilýär. “Şäheriň abatlanýan sanlyja jaýynyň zyýan ýeten üçekleri köne şiferler bilen örtülýär. Olar ujypsyz şemala hem yraň atyp, ses edip dur. Sähel ýagyş sepelese-de, suw jaýyň içine syzýar” diýip, Baýramalydaky abatlaýyş işleri bilen tanyşan Azatlygyň habarçysy 22-nji maýda gürrüň berdi. Şol bir wagtda, tebigy harasatda zyýan çeken jaýlaryň diňe daşky tarapy abatlanyp, olaryň içi oňarylmaýar. “Tupanda jaýlaryň içine hem uly zyýan ýetdi, diwarlarda jaýryklar emele geldi. Ýaşaýjylar maliýe we azyk krizisiniň arasynda iýer ýaly çöregi tapmagyň meseledigini, harasadyň weýrançylyklaryny öz serişdelerine düzetmäge mümkinçilikleriniň asla ýokdugyny aýdyp, nägile bolýarlar” diýip, atlandyrylmasyzlygyny soran habarçy gürrüň berdi. Azatlygyň ozal-da habar berişi ýaly, Maryda pulsuzlykdan kösenýän ilat, şol sanda zeper ýeten jaýlaryny dikeldip biler ýaly, eýýäm gapysyndaky mallaryny, şahsy ulaglaryny we gyzyl şaý-seplerini “deger-degmez” bahadan satmaga başlady. Azatlygyň habarçysy Baýramalynyň ilatynyň meseleleri bilen ýerli şäher häkimligine ýüz tutandygyny, emma olaryň arzynyň diňlenmeýändigini hem sözüne goşdy. “Adamlar indi kime ýüz tutjagyny hem bilmeýärler” diýip, habarçy Baýramalydan maglumat berdi. Mundan başga-da, häkimiýetleriň abatlaýyş işlerine çekilen hususy gurluşyk firmalaryna eden işleri üçin tölegleri geçirmeýändigi nygtalýar. “Hususy gurluşyk firmalary jaýlaryň zyýan ýeten äpişgeleriniň deregine plastik ramalaryny oturtdylar. Entek olaryň aýnalary hem goýulyp ýetişmändi. Emma görnüşine görä, ýerli häkimiýetler henize çenli hem töleg etmändir. Şol sebäpli, gurluşyk firmalary oturdan plastik ramalaryny aýyrjakdyklary barada ýaşaýjylara duýduryp başladylar” diýip, Azatlygyň sebitdäki habarçysy gürrüň berdi. Şol bir wagtyň özünde, türkmen häkimiýetleri harasady we ejir çekenlere döwletiň hemaýatyny resmi derejede tassyklamakdan geçen, zyýan çekenler üçin ilat arasynda özbaşdak guramalaşdyrylýan ýardamlaryň öňüni baglamaga synanyşýar. Sebitdäki habarçymyzyň maglumatyna görä, Marynyň howpsuzlyk gulluklary harasatdan ejir çeken ilata meýletin ýagdaýda ýardam eden telekeçileri soraga çekip başlapdyr. “Prokuratura işgärleri ilaty pul bilen goldan telekeçileri soraga çagyryp, bu maliýe serişdelerini nireden we nämäniň hasabyna alandygyny düşündirmegi soraýarlar” diýip, habarçy gürrüň berdi. Ýatlatsak, 27-nji apreldäki harasadyň soňky hepdelerinde türkmen häkimiýetleri ýurduň dürli künjegindäki telekeçilere ýüz tutup, tupanyň netijelerini aradan aýyrmak işlerine goldaw bermegini sorapdylar. Emma türkmen resmileri goldawyň diňe döwletiň adyndan gowşurylmagyna rugsat beriljekdigini hem duýdurypdylar. Mundan başga-da, türkmen häkimiýetleri daşary ýurtlardaky türkmenler tarapyndan toplanan maliýe hemaýatlarynyň hem harasatdan ejir çeken ilata paýlanyp berilmegine böwet bolýar. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Baýramalynyň şäher häkimliginden kommentariýa almak başartmady. Galyberse-de, harasat barada dymyşlygy saklaýan türkmen hökümetiniň weýrançylykly apy-tupanyň netijelerini aradan aýyrmakda ýetrelik tagalla etmeýändigine nägilelik bildirip, türkmen raýatlary Türkmenistanyň öz içinde-de, daşynda-da ençeme protest çäresini geçirdiler. https://www.azathabar.com/a/30627567.html 
Log in or sign up to add a comment