Yølg'ïzïm

Yølg'ïzïm
About group
Bα'zidα hαγσtdαn kelαdi qochgim, Kimsαgα kelmαγdi qαlbimni ochgim. Dσ'stlαrim behisσb, αmmσ chαqirsαm. Og'ir dαmlαrimdα toρilmαs hech kim..