mamuka samad
13 Dec 2013
romel catze igneba 22 gvaris dalocva
Goga Samadashvili
27 Jul 2013
22 dekembers patriarqma chveni gvari unda dalocos da visac survili aqvs mobrdzandes
Goga Samadashvili
26 Jul 2013
Gmertma dagvlocos kvela
>>samadashvili<< .
18 May 2013
Shevikribot da patrearqs gvari davalocinot
marshal brus eminem
marshal brus eminem
added 3 photos to the album samadashvilebi
14 Feb 2012
Show more
About group
iqneba ase mainc gavicnot ertmaneti