Доводы
23 Dec 2019
Дорогие подписчики, мы создали на нашем сайте раздел посвященный доводам временного брака из достоверных суннитских источников. Раздел все еще обновляется, но, ниже мы разместили ссылки на уже имеющиеся материалы, добавляйте к себе на стену, чтобы всегда иметь под рукой. Ссылка на раздел: https://dovodi.ru/dovodi/vremenny-brak-v-islame/ Умар запретил две мут'и, разрешенные во времена Посланника Аллаха (с): https://dovodi.ru/dovodi/vremenny-brak-v-islame/umar-zapretil-dve-muti Ибн Аббас чита
Доводы
yesterday 23:59
Доводы
yesterday 23:57
Дуа шестого дня: Allahummə la təxzulni fihi li-təərrüzi mə-siyətik. Və la təzribni bisiyati nəqimətik. Və zəhzihni fihi min mucibati səxətik. Bimənnikə və əyadikə ya muntəha rəğbətir-rağibin. Tərcüməsi: İlahi, bu gün sənə qarşı etdiyim günahlara görə məni rüsvay etmə. Məni intiqam taziyanələrinlə vurma. Bu gün sənin qəzəbinə səbəb olan işlərdən məni uzaq et. Bəxşiş və nemətlərinə and verirəm, ey şövqlü şəxslərin arzusunun müntəhası!
Доводы
yesterday 01:18
Дуа пятого дня: Allahumməc-əlni fihi minəl-müstəğfirin. Vəc-əlni fihi min ibadikəs-salihinəl-qanitin. Vəc-əlni fihi min övliyaikəl-müqərrəbin. Birə-fətikə ya ərhəmər-rahimin. Tərcüməsi: İlahi, bu gün məni bağışlanmışlardan, sənin fərmanına baş əyən saleh bəndələrindən və yaxın dostlarından qərar ver. Mərhəmətinə and verirəm, ey rəhmlilərin ən rəhmlisi!
Дуа четвёртого дня^ Alahummə qəvvini fihi əla iqaməti əmrik. Və əziqni fihi həlavətə zikrik. Və əvzi-ni fihi li-ədai şükrik. Bikərəmikə vəhfəzni fihi bihifzikə və sətrik, ya əbsərən-nazirin. Tərcüməsi: İlahi, əmrlərini yerinə yetirməkdə mənə qüvvət ver, zikrinin şirinliyini mənə dadızdır. Sənə layiqincə şükr etmək üçün məni ilhamlandır. Kərəminə and verirəm, məni öz himayəndə gizlət və qoru, ey görənlərin ən bəsirətlisi!
Деяния, аннулирующие пост АЯТОЛЛА АЛЬ-УЗМА ИМАМ СЕЙИД АЛИ ХАМЕНЕИ Девять действий аннулируют совершаемый пост: Употребление пищи и питья. 2. Интимная близость. 3. Мастурбация (истимна). 4. Наговор на Аллаха, посланника Аллаха и безгрешных имамов (да благословит их всех Аллах). 5. Попадание в горло густой пыли (дыма). 6. Погружение головы в воду. 7. Пребывание до утреннего азана в состоянии менструального и послеродового кровотечений, а также без совершения большого омовения (гусль) после
Акыда 37. Виды атрибутов Аллаха (1)
Дуа третьего дня: Allahummərziqni fihiz-zihnə vət-tənbih. Və baidni fihi minəs-səfahəti vət-təmvih. Vəc-əl nəsibən min küli xeyrin tunzilu fih. Vicudikə ya əcvədəl-əcvədin. Tərcüməsi: İlahi, bu gün mənə hüşyarlıq və ayıqlıq ruzisini əta et, məni səfehlik və dərrakəsizlikdən uzaqlaşdır. Bu gün göndərdiyin hər şeydə mənə xeyir nəsib et. Səxavətinə and verirəm, ey əliaçıqların ən səxavətlisi!
Посланник Аллаха (С): если бы ведал раб Божий, какие блага ниспосылаются в Рамадан, то пожелал бы, чтобы Рамадан длился целый год Аль-бихар,96/346/12
Дуа второго дня: Allahummə qərribni fihi ila mərzatik. Və cənnibni fihi min səxətikə və nəqimatik. Və vəffiqni fihi liqiraəti ayatik. Birəhmətikə ya ərhəmər-rahimin. Tərcüməsi: İlahi, bu gün məni öz razılığına yaxınlaşdır, qəzəb və intiqamından uzaq et. Sənin ayələrini (Qur-ani) oxumaqda mənə müvəffəqiyyət ver. Sonsuz mərhəmətinə And verirəm, ey rəhmlilərin ən rəhmlisi!
Show more
About group
то, что делает вас сильнее
Administrator: