Занятие по развитию речи в средней группе «В стране Математики»
http://mirtvor4stva.ru/zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-sredney-gruppe-v-strane-matematiki.html
Краткосрочный проект «Подводный мир и его обитатели» в старшей разновозрастной группе
http://mirtvor4stva.ru/kratkosrochnyy-proekt-podvodnyy-mir-i-ego-obitateli-v-starshey-raznovozrastnoy-gruppe.html
Сценарий спортивного развлечения «Мы здоровье бережём» для дошкольников старшей и подготовительной групп
http://mirtvor4stva.ru/stsenariy-sportivnogo-razvlecheniya-my-zdorovye-berezhem-dlya-doshkolnikov-starshey-i-podgotovitelnoy-grupp.html
Консультация для педагогов «Музейная педагогика в нравственно – патриотическом воспитании дошкольников»
http://mirtvor4stva.ru/konsultatsiya-dlya-pedagogov-muzeynaya-pedagogika-v-nravstvenno-patrioticheskom-vospitanii-doshkolnikov.html
Конспект НОД по развитию речи «В гостях у сказок» во второй младшей группе
http://mirtvor4stva.ru/konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-v-gostyakh-u-skazok-vo-vtoroy-mladshey-gruppe.html
Беседа «Собака – друг человека»
http://mirtvor4stva.ru/beseda-sobaka-drug-cheloveka.html
Сценарий «Осенние встречи»
http://mirtvor4stva.ru/stsenariy-osennie-vstrechi-2.html
Show more