• Like

Налоговая инспекция проведет семинар о едином налоговом счете

https://kasharynews.ru/nalogovaya-inspekcziya-provedet-seminar-o-edinom-nalogovom-schete-2/ #налогоплательщикам

  • Like

Налоговая инспекция провела семинар о порядке заполнения платежных документов при уплате единым налоговым платежом

https://kasharynews.ru/nalogovaya-inspekcziya-provela-seminar-o-poryadke-zapolneniya-platezhnyh-dokumentov-pri-uplate-edinym-nalogovym-platezhom/ #налогоплательщикам

  • Like
  • Like
  • Like
  • Like
  • Like
  • Like
  • Like
Show more