АКМАЛ АБДУРАСУЛОВ.

АКМАЛ АБДУРАСУЛОВ.
АКМАЛ А
21 Jan 2015
Айб этмангиз, дустлар бу савдо, Борми факат менинг бошимда? Кимни этмас бу Хаёт шайдо, Ким шеьр ёзмас менинг ёшимда.
АКМАЛ А
5 Jan 2016
Ота онанг булса бас, Бировларга килма хавас, Шу иккиси чин бойлик агар билсанг, Ортикчаси керак эмас сенга. Булса жуфту халолинг, Уйда кутган аелинг, Хиенат килмасин, Пок саклаб юр хаелинг. Уйинг булса бошингда, Орзу килма кошона, Бойлик бахт келтирмас, Шур булмасин пешонанг. Агар булса фарзандинг, Чин дусту чин ерлар бор, Фарзанд у жигарбандинг, Бир тирнокка зорлар бор. Бу дуне бойлигини, Елканга ортиб ололмайсан Агар Оллох насиб этмаса, Тортиб олиб булмагай, Такдирингдан рози бул. Чунки э
АКМАЛ А
4 Jan 2016
Сув буйида хаел сурган гузал киз, Сирли бокиб юрагимга солди из. Хавас килар сизга сувлар париси, Паризодам парилардан слув сиз. Мухаббатни дилга жойлаб куйган киз, Бир бокишда ошик калбни уйган киз, Хаел суриб хаеллида суйган киз Паризодам парилардан слув сиз. Ойдан ойдин сизни шахло кузингиз Жонга екар хар бир айтган сузингиз Акмал -ни шоир килган узингиз, Паризодам парилардан слув сиз. Айтинг жоним менга юрак розингиз, Узингизга ярашган бу нозингиз, Ох кунглимга х
АКМАЛ А
16 May 2015
Кушлар каноти тош кутармагай Киприклар бир умур ёш кутармагай. Учраган нихолни босиб утмагай Ким айтади кишда майсалар бош кутармагай. Кишдан кор сурама эриб кетади, Хазондан мехир сурама чириб кетади. Ганиминг уйингдан кувончингни териб кетади,Худо берган кувончингни асрай билгин. Хакдан сура Акмал мушкилингни осон килади, дарвозангни оч уйинга мехмон келади,Худо берган бахтингни асрай билгин.
АКМАЛ А
19 March 2015
- -Румолингни ураб ол хотин-- Майли уйда юравер уйнаб, Кайнар ишким булокдай кайнаб, Остонадан чикканда сал уйлаб, Румолингни ураб ол хотин. Дилга мадор бол-шакар сузинг, Кеч келганда кисилар кузинг, Пазанда эмас фариштам узинг, Кузларимга караб ол хотин. Мен бир дарахт сен менга соя, Мен кир булсам сен тиргак коя, Не тусайди кунглингиз дея, Кунгил учун сураб куй хотин. Мен ишта ман эртадан то кечкача, Дам олишни билмадим хеч, Оила дедим мен нима булса хам, Мурувватим бура
АКМАЛ А
23 Feb 2015
Йигит йигламасин дунёда. Дилда гурур жанги тинмасин, Бахт отига асло номарт минмасин, Жонидан айрилса айрилсин аммо, Йигит йигламасин йигит синмасин. Йигитнинг бор мулки унинг гурури, Шудур йигитликни асри сурури, Тарк этмасин уни шундай хузури, Йигит йигламасин йигит синмасин, Номартлар синсин хойинлар йигласин. Йиглайди булганса номиси ори, Хиёнат килганда хам дусти хам ёри, Бирзумда чукиб кетар тогдай гурури, Йигит йигламасин йигит синмасин. Равон булсин хардойим юрган йул
Show more
About group
Айиб этмангиз дустлар бу савдо, Борми факат менинг бошимда, Кимни бу хаёт этмас шайдо, Ким шеьр ёзмас менинг ёшимда.
Administrator: