Anerazaq🖤🖤🖤

Anerazaq🖤🖤🖤
Սակայն չեմ կարոխ ես նրան ատել, սիրումեմ նրան❤️🕊
Սիրահարվել չի նշանակում սիրել...🖤
Mardik korcnum en aranc haskanalu u erb haskanumen usha… chishta siruc lav ban chka😿😿😿
Show more