D A N G E R
24 Jan 2016
Оллох таоло узида мужассам булган 2та хислатини биз бандаларга юктирган экан.1чиси яратувчанликни ва 2чиси эса кечирувчанликнидир. Биз инсонлар бир биримиз бн оила куриб оллохни иродаси бн фарзандли буламиз яъни инсон яратамиз.2чиси эса бирор бир хато килсак ва килган хатойимизга узр сурасак,уша айбдорни хатосини кечирамиз. Оллох хам бизларни яратди ва килаётган гунохларимизга товба килсак биз гунохкор бандаларини кечиради.
D A N G E R
18 Nov 2015
Эй хужа чаро азим жахон бехабари. Рузон шабон дар талаби симу-зари. Сармояи ту азим жахон як газ кафан х,аст. Он хам багумон х,аст ки бари ёнабари. [Эй хужа эртадан то кечгача на окибат,на ибодат,на савоб иш хаёлингда йук, симу-зар йигиш бн овворасан. Ок,ибатниям,фарзанд тарбиясиниям,ибодатниям йигиштириб куйдинг. Симу-зар йигиш овворасидасан. Эээй бу дунёдан олиб кетадиган сармоянг,шунча югуриб елганинг бн бир газ кафан,у бир газ кафанам насиб этса булади,насиб этмаса бекафанам кетиб кола
D A N G E R
16 Aug 2014
Аллох,ни розилигини к,андай олса булади? (иймон булмаса, Аллох,нинг розилигини олиш имконсиздир). Аллох,ни розилигини топишда иймон мухим ахамиятга эгадир. Хуш, Аллох кандай иймонни маъкул деб билади? Аллохга булган иймонимиз иккита сохани уз ичига олиши лозим. Биринчидан, биз (Унинг бор эканлигига) ишонишимиз керак. Ахир Худо борлигига шубхалансак, кандай килиб унинг розилигини олиш мумкин? Бирок хакикий иймон бунданда купрок нарсани уз ичига олади, чунки жинлар хам Аллох таолони борлигига ишон
D A N G E R
28 Jul 2014
Пайгамбаримиз Мухаммад Алайхиссалом айтадиларки одам вафот килса уч кеча кундуз утгандан кейин унинг жони Аллохга илтижо килиб эй бор Худоё менга ижозат бергил мен ерга тушиб кадрдон жасадимни холини бориб курай дейди. Аллох ижозат беради. Жон кабрга келиб узокдан назар ташлайди карасаки жасадни ахволи хароб. Каро тупрокка беланиб зардоблар окиб ётибди. Бу холни куриб жон йиглаб айтадики эй гариб жасадим тириклик вактингда шундай булиб колишингни нега уйламаган эдинг. Шундан сунг жон яна кайтиб
D A N G E R
28 Jul 2014
Кизми у у'г'илми фарзанд бер Оллох. Дардимни дармони дилбанд бер Оллох. Никохим у'к,илди ту'к,к,из йил у'тди. Чамамда орадан у'ттиз йил утди. Одамлар бепушт деб гап хам тарк,атди. К,айсидир дустларим юзимга солди, ёрингни айбимас саникидир бу. Эй Оллох сабр бер узинг сан манга. Уларни сузлари тошни эритар. Даврада у'тирсам учирма гап отар. Бу калби ожизлар качон англаб етар. Тирнокка зорликни азобларини. Эй Оллох кечир бу ожизларингни, Хаттоки золимга берма бу дардни. Истагим йук эрур бир кам д
D A N G E R
12 Jul 2014
миллатлар ичида ёмони йук ва булмайди хам лек уларни номини булгайдиган ифлос инсонлари бордир
D A N G E R
27 May 2014
Дунёда кимларни хунуги, ёмони, шавк,атсизи булмайди. Албатта ота-оналарнидир. Хар бир ота-оналар уз фарзанди учун. Энг чиройли, энг яхши ва энг рахмлидур. Улар ба мисли фариштадир. К,илган гунохларингни бир умр тоат ибодат к,илсангам юволмайсан гохида, лек онанг бир ог'из -сандан розиман болам. Деса сан жаннати буласан. Жонимиз ота-онамиз учун к,урбон булсин. Уларни рози к,илайлик. ИНШООЛЛОХ.
D A N G E R
27 May 2014
Оллох хар бир бандасини бири бирига ухшатиб яратмади ва уларга бири бирига ухшаш синов бермади. Сабр к,илайлик ва сабрли булайлик.
D A N G E R
21 May 2014
Бечора булиш уятмас. Кадрсиз булиш уятдир. Уят улимдан к,аттикдир.
Show more
About group
Азизлар сизлардан илтимос уз якинларизни шу группага таклиф килинглар ва сизлардан яна илтимосим бу ерда хазил гапларни ёзманглар. Мани тугри тушунинглар. Узр
Administrator: