20 Apr 2015
Бу гуруxга одам ту'плагунча анча тер тукаман шекилли.
20 Apr 2015
Ешиттилами к,изла жийда гуллади.
20 Apr 2015
Ак,илл болалар борде
17 Apr 2015
Сурнай нола к,илар дутор сайрайди. Куй к,у'ишик, оламни кутарар бошга. Бугум xамма xурсант xамма яйрайди. Ту'йи бу'лаётган шу к,издан бошк,а.
17 Apr 2015
УнВеРсАл янгилари бизда
3 Apr 2015
Ортик, сик,илмайман булди йетади. Бир марта келаман аxир дунёга. Нук,ул дод вой билан умрим утади. Аза тутаверсам xар бевафога.
3 Apr 2015
Мен баxтли одамман дунё кафтимда. Бугун к,улим xатто ойга йетади. Бирок, xар гал сени еслаганимда. Xаммаси ёк,ликга сингиб кетади.
3 Apr 2015
Мусулмон аxлига жума муборак.
1 Apr 2015
К,уйошни севаман севаман ойни. Севаман юлдузни солса xам фирок, Севаман xаттоки сен турган жойни. Мен сени севаман булардан купрок,
Show more
About group
Ассалому алайкум xуш келибсиз. Гуруx ривожига у'з xиссангизни к,у'шасиз деган умитдамиз.