УнВеРсАл
20 Apr 2015
Бу гуруxга одам ту'плагунча анча тер тукаман шекилли.
УнВеРсАл
20 Apr 2015
Ешиттилами к,изла жийда гуллади.
УнВеРсАл
20 Apr 2015
Ак,илл болалар борде
УнВеРсАл
17 Apr 2015
Сурнай нола к,илар дутор сайрайди. Куй к,у'ишик, оламни кутарар бошга. Бугум xамма xурсант xамма яйрайди. Ту'йи бу'лаётган шу к,издан бошк,а.
УнВеРсАл
17 Apr 2015
УнВеРсАл янгилари бизда
УнВеРсАл
3 Apr 2015
Ортик, сик,илмайман булди йетади. Бир марта келаман аxир дунёга. Нук,ул дод вой билан умрим утади. Аза тутаверсам xар бевафога.
УнВеРсАл
3 Apr 2015
Мен баxтли одамман дунё кафтимда. Бугун к,улим xатто ойга йетади. Бирок, xар гал сени еслаганимда. Xаммаси ёк,ликга сингиб кетади.
УнВеРсАл
3 Apr 2015
Мусулмон аxлига жума муборак.
Show more

About group

Ассалому алайкум xуш келибсиз. Гуруx ривожига у'з xиссангизни к,у'шасиз деган умитдамиз.