კისკისი და ხითხითი

კისკისი და ხითხითი
http://patara.ge/?id=113304 megobrebo ar daizarot da xma miecit patara atukas gadadit linkze da vinc xmas miscems komenatrad daweros foto me 5 gverdzea
sauketeso filmebis linkebi
30 Nov 2012
Show more