ૐSOFI Leૐ
18 Dec 2012
Кому-то всё мало и денег, и славы, Другому на хлеб не хватает всегда. Но мы все равны перед Господом Правым. В ответе пред ним только наша душа. Ему всё равно, ты богат или нищий, Красив ты, урод, чернокож, белолиц. Лишь только душою не будь ты убогим, Стремись только к свету, минуя темниц!
БЕСПЛАТНИЕ АКТИВАЦИИ Дорогой друг, помоги мне набрать 1000 подписчиков на ютубе и получи БЕСПЛАТНЫЕ АКТИВАЦИИ https://www.youtube.com/channel/UC-Lk1mUuDqTl1Et-HyPSn3Q
Флора Ли
yesterday 15:11
Флора Ли
yesterday 15:11
Флора Ли
yesterday 15:11
№18 - 3 часть. Камень Бенбен. Монумент Вашингтону посвящен первому всенародно избранному президенту США. Обратившись к Википедии, узнали, что закладка краеугольного камня Капитолия проводилась по масонскому ритуалу и сам Джордж Вашингтон был масоном. Символика тайного общества и выявленные факты указали на то, что США создали масоны. Дата создания Первой великой ложи Англии ( 24 июня 1717 года) после исследования даты в календарях, совпала с библейским событием (гл.7 ст 11 Бытия) — началом По
№18 - 2 часть. Камень Бенбен. Продолжение исследования одной пирамиды зоны Эль-Гизы — Джедефра, благодаря которой мы нашли Большой след в Египте. Анализируем самый большой обелиск в мире — монумент Вашингтону, Данные Вашингтонского обелиска и египетских пирамид (Хеопса и Джедефра) указывают на библейские даты, числа и события. Подробнее на ютуб - канале "Искусство равновесия" по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=ihbw3NvGMGQ
Запрошую до україномовної групи "Берегиня України". Контент БЕЗ ПОЛІТИКИ, традиції, оповідання, притчі, поезія, музика... Все для відпочинку душі.
Флора Ли
31 Dec 2021
Show more
About group
Всех любителей Фен Шуй и Позитивной энергии прошу присоединяться к нам!
Administrator: