FITOTERAPIYA SAFFRON

FITOTERAPIYA SAFFRON
FITOTERAPIYA SAFFRON
. 5 photos were added to the album DAXİLİ ORQANLAR
13 Oct 2013
FITOTERAPIYA SAFFRON
. 2 photos were added to the album DAXİLİ ORQANLAR
20 Jul 2014
.........MİXƏK ARAĞI-80. ...HAZ
.........UROTEA.3 ...TƏRKİBİ,ELEUTEROKOK, KÖKÜ AYIQULAĞI, YARPAĞI, ŞÜYÜD TOXUMU, GÜLÜMBAHAR ÇİÇƏYİ İSTİOTLU NANƏ YARPAĞI, ÜYÜDÜLMÜŞ QARĞIDALI, SAÇAQLARI, HƏRƏSİNDƏN 2qr, BİLGƏH ZƏ"FƏRANI 1karat ... İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞ: PİELONEFRİT, BÖYRƏKDAŞI, XƏSTƏLİYİ, SİSTİT, URETRİT, HAMİLƏLİYİN 2-Cİ SEMESTR,TOKSİKOZU (PERİFERİK ÖDEMLƏR, NEFROPATİYA). ... İSTİFADƏ QAYDASI: #gi̇nekoloji̇ #uroloji̇
.........DARÇIN ARAĞI 2002 ...İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞ :ÜRƏK-DAMAR XƏSTƏLİKLƏTİNİN BÜTÜN NÖVLƏRİ ,DAMAR SƏRTLİYİ ( İFLİC ) , DUZLAŞMA ƏLEYHİNƏ ,QALXANABƏNZƏR VƏ"Z DÜYÜNLƏRİ ,NEVROZ. ,ŞƏKƏRLİ DİABET. ...HAZIRLANMA QAYDASI : 3 girvənkə DARÇIN ÇUBUQLARININ ÜZƏRİNƏ 6 Litr DİSTİLLƏ SUYU ƏLAVƏ EDİB ,3 Litri QOVULARAQ GÖTÜRÜLÜR ,ÜZƏRİNƏ BƏDƏN ÇƏKİSİNİN 1 Pud / 3 misqal HESABI İLƏ BİLGƏH ZƏ"FƏRANI TOZU ƏLAVƏ EDİLƏRƏK 1 / 10 HİSSƏSİ BUXARLANDIRILIR. ...İSTİFADƏ QAYDASI : SƏHƏR YEMƏYİNDƏN 4 saat ƏVVƏL ,AXŞAM #ÜrəkDamar #Si̇ni̇rƏsəb #endokri̇noloji̇
.........ANTİBLASTOM ( ŞİŞ ƏLEYHİNƏ ). ...BƏDXASSƏLİ ŞİŞLƏRİ MÜALİCƏ ZAMANI ,YATMAZDAN ƏVVƏL ,BƏDƏN ÇƏKİSİNİN 1 Pud / 10 misqal HESABI İLƏ TURŞMƏZƏ (GÜLÖYŞƏ ) NAR YEYİLİR VƏ ÜSTÜNDƏN 6 DİŞ XIRDA SARIMSAQ ZƏDƏLƏNMƏDƏN SOYULARAQ UDULUR. #onkoloji̇ #ÜrəkDamar
.........KƏHRABA CÖVHƏR 1986 ...TƏRKİBİ : JENŞEN KÖKÜ - 120 qr ,DÜYÜ SPİRTİ - 120 ml ,XURMA SPİRTİ - 120 ml ,AĞ TUT SPİRTİ - 120 ml ,NAR SPİRTİ - 120 ml ,ZOĞAL SPİRTİ - 120 ml ,SARI ƏNCİR SPİRTİ - 120 ml ,ALMA SPİRTİ - 120 ml ,DİSTİLLƏ SUYU 120 ml ( 55 % ) ,BİLGƏH ZƏ"FƏRANI - 8 misqal. ...İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞ : İMPOTENSİYA ,AZOSPERMİYA ,FİZİKİ VƏ ZEHNİ YORĞUNLUQ ,ÜMUMİ NEVROZLAR ,ÜRƏK-DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİ ,REVMOTİZM ,ŞƏKƏRLİ DİABET ,MİQREN ,PROSTAT VƏ"Z ADENOMASI ,FİBROMATOZ UŞAQLIQ ,SÜD VƏ"ZİSİ #androloji̇ #Si̇ni̇rƏsəb #ÜrəkDamar #endokri̇noloji̇ #gi̇nekoloji̇ #onkoloji̇
FITOTERAPIYA SAFFRON
. A photo was added to the album ŞİFALI BİTKİLƏR
10 Feb 2014
BİLGƏH 6 HEKTAR DAĞDAĞAN MƏHƏLLƏSİ - 1982
Читать дальше
Скрыть описание
.......SƏBZİ CÖVHƏR 1984. ...TƏRKİBİ : ...YARPIZ ARAĞI ( 16 %-LI ) - BƏDƏN ÇƏKİSİNİN 1Pud / 8 Rətl HESABI İLƏ. ...İSTİOTLU NANƏ ARAĞI ( 16 %- Lİ ) -BƏDƏN ÇƏKİSİNİN 1Pud / 5 Rətl HESABI İLƏ. ...KƏRƏVİZ ARAĞI ( 24 %-Lİ ) -BƏDƏN ÇƏKİSİNİN 1 Pud / 6 Rətl HESABI İLƏ. ...CƏFƏRİ ARAĞI ( 24 %-Lİ ) -BƏDƏN ÇƏKİSİNİN 1Pud / 6 Rətl HESABI İLƏ. ...BİLGƏH ZƏ"FƏRANI TOZU -BƏDƏN ÇƏKİSİNİN 1Pud / 6 Karat HESABI İLƏ QARIŞDIRILARAQ 80 * C DƏ , 0,1 MPA TƏZYİQDƏ ,18 - 22 *C OTAQ TEMPERATURUNDA QOVULUR. ...İSTİFADƏSİ #uroloji̇ #androloji̇ #Qaraci̇yərÖdKi̇səsi̇ #gi̇nekoloji̇ #MədəBağirsaq
.........MAYAOTU QOZASI. ...İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞ:KOSMETOLOGİYA VƏ DERMOTOLOGİYADA İLTİHAB ƏLEYHİNƏ , AĞRIKƏSİCİ ,ANTİALLERGİK ,SAÇ KÖKÜNÜN BƏRKİDİLMƏSİ , SIZANAQLAR VƏ KƏPƏKƏLEYHİNƏ VASİTƏ KİMİ . KILİMAKTERİK POZĞUNLUQLARDA , YÜKSƏK SİNİR OYANIQLIĞINDA VEGETATİV DAMAR DİSTONİYASINDA SEDATİV VƏ ZƏİF YUXUGƏTİRİCİ VASİTƏ KİMİ . QASTRİTLƏRDƏ ,QASTROENTERİTLƏRDƏ ,QARA CİYƏRİN VƏ ÖD KİSƏSİNİN XƏSTƏLİKLƏRİNDƏ HƏZMİ YAXŞILAŞDIRICI ,İŞTAHA ARTIRICI VASİTƏ KİMİ , TƏK VƏ KOMPLEKS ŞƏKİLDƏ TƏTBİQ OLUNUR. .. #kosmetoloji̇ #gi̇nekoloji̇ #Si̇ni̇rƏsəb #MədəBağirsaq #Qaraci̇yərÖdKi̇səsi̇
Show more
About page
Medical Center, Gabala, Azerbaijan
ƏUZU BİLLAHİ MİN ƏŞŞƏYTANİR RƏCİM BİSMİLƏHİR RƏHMANİR RAHİM! VƏSSƏLATU VƏSSƏLAMU ƏLA SƏYYİDİNA MUHƏMMƏD VƏ ƏLA ALİ MUHƏMMƏD. MƏ"ŞƏ ALLAH! VƏ LA HÖVLƏ VƏLA ĞUVVƏTƏ İLLA BİLLAHİL ƏLİYYİL ƏZİM. LA İLAHƏ İLLƏLLAHU VƏHDƏHU LƏ ŞƏRİKƏLƏHU, LƏHUL MULKU VƏ LƏHUL HƏMDU ,YUHYİ VƏ YUMİT, VƏ HUVƏ ƏLA KULLİ ŞƏY"İN ĞADİR! .....QRUPUN YARADILMASINDA MƏQSƏD, OXUCULA- RINA ,ÇƏTİN SAĞALAN XƏSTƏLİKLƏRİN BİTKİ MƏN ŞƏLİ DƏRMANLARLA MÜALİCƏ ÜSULLARINI ÇAT- DIRMAQDIR Kİ ,BU DƏRMANLAR BƏ"Zİ ÇƏTİN SAĞALAN XƏSTƏLİKLƏRİ TAM MÜALİCƏ EDİR ,BƏ"ZİLƏRİNİNDƏ İNKİŞAFINI LƏNGİDİR.
Administrator:
Phone number:
070(051)-742 75 95
Address:
QƏBƏLƏ,ZARAĞAN