ஜ۩۞۩ஜ✟ Ассирийская диаспора ✟ஜ۩۞۩ஜ

ஜ۩۞۩ஜ✟ Ассирийская диаспора ✟ஜ۩۞۩ஜ

More, Rostov-on-Don, Russia
Дорогие Ассирийцы с наступаюшим новым 6761 годом!!! счастя и любви вам в новом году)))))********
МЫ ...Три тысячи годов в изгнаньи, Мы провели без Родины,во мгле... Но предки наши помнили преданья На ассирийском,древнем языке. Нас не сломили турки и арабы, Не покорил в те времена ислам Лишь свет Иисуса был всегда отрадой В сердцах и душах верных христиан. ..Мы помним грозного Саргона колесницы, Семирамиды чудные сады, Ашшура глиняных томов страницы И мощь великой в древности страны... И мы танцуем так,как танцевали, Шейхане чудное Ассирии сыны, И мы поем,и часто со сл
Очередная работа Елдаевой Риты  и Баба Сава    Лирическая песнь матери.  https://youtu.be/hahCCDIYwOE
01:58
Zmarta d'Yema
67 views
https://youtu.be/Pw1tQF9XEYk Go yarkha d'tamoz shita d 2018 dapa d itutan.com tpeqle bi myaqra Rabi Jani Muradkhan Sapra u malpana d leshana go mata d Qezel Asheq b mdin'ta d Urmi. Khda hamzamta mlita men khuba umtanaya u yulpana mardutanaya. Video by: Tony Shamoueilyan - Urmia Video compiled by: Valodia Sarkez Netherlands
www.itutan.com Shara d'Mar Zaia (Rezi) Kanda - Georgia https://www.youtube.com/watch?v=t61Dusf9vQ4
Show more
About group
Группа для Ассирийцев, и тех кто возрождает нашу нацию"это конечно же девушки"большое спасибо вам Ассирийские девушки за то что с каждым годом вы пополняйте ряды Ассирийцев своими маленькими детками!