47:55
Zvukové vlny - Symfonie fyziky E01 -dokument (www.Dokumenty.TV)