16:42
K-1 WGP 2017 Japan Survival Wars 06. Ashizawa Ryusei vs. Murakoshi Yuta