45:02
[720]-CR15714N15M0-3V4N63L10-53GUN-54N-P48L0