11:49
KING'CUP 2019 - Highlight Việt Nam 1 0 Thái Lan - Ông Già Của Tuyển ANH ĐỨC Rực Sáng