added May 14 at 12:34
Самые актуальные новости на телеграм канале Азатлык! @azatlykradiosy +420 773 797 383 t.me/azatlykradiosy !!!! ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ !!!!
added April 5 2017 at 14:14
Уважаемые участники группы Радио Азатлык! В этой группе мы будем стараться давать самые свежие новости, сообщения, видео и фото репортажи о событиях, происходящих в Туркменистане и не только. В нашей группе вы найдёте эксклюзивные материалы, которые нельзя найти в других медиа каналах. Но нам также нужна ваша помощь! Приглашайте своих друзей в группу Радио Азатлык и активнее учавствуйте в дискуссиях. Также через группу вы можете отправлять нам сообщения о проишствиях и событиях, о которых в
added today at 18:00
Gaza baý Marynyň oba ilaty peçlerde odun we sygyr tezegini ýakyp ýylynýar Gaza baý Mary welaýatynyň oba ýaşaýjylary öýlere gazyň we elektrik togunyň kadaly berilmeýändigi sebäpli, peçlerde odun we sygyr tezegini ýakyp, ýylynmaga mejbur bolýarlar. Azatlyk Radiosynyň bu barada habar berýän maryly habarçylarynyň biri bu ýagdaýy Murgap etrabynyň “Hyrlsan Juma” we “Türkmenistan” daýhan birleşikleriniň ilatynyň başdan geçirýändigini aýdýar. “Marynyň oba ýaşaýjylary gazyň pesliginden şikaýat edýärle
added today at 17:30
Maryda we Balkanabatda ilat kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny nagtlaşdyryp bilmeýär Türkmenistanyň Mary we Balkan welaýatlaryndaky bankomatlarda nagt pul ýetmezçiligi bilen bagly kynçylyklar dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary raýatlaryň zähmet we pensiýa haklaryny nagtlaşdyrmak üçin ertirden agşama çenli şäheriň dürli künjeklerini aýlanýandygyny aýdýarlar. “Mary şäheriniň bankomatlary boş, ýagny şäher boýunça ‘Belent’ söwda merkeziniň öňünde ýerleşýän ‘Türkmenistan’
added today at 16:27
В ашхабадских госмагазинах продукты продают только за безналичный расчет В столичных государственных магазинах продукты начали продавать только за безналичный расчет. Об этом сообщают корреспонденты Азатлыка в Ашхабаде. "Сегодня яйца и подсолнечное масло за наличные не продают, только по карточкам. Но еще вчера яйца в нашем госмагазине продавали за наличные решетками по 15 штук, пока не кончались, то есть брали дополнительно лишние 1.50 маната с каждой решетки. По госцене яйцо стоит 45 тенге,
added today at 15:00
HORMATLY ARKADAG: Siziñ arzañyzy berip gitmegiñiz gerek, Hormatly Arkadag! Hormatly Arkadag! Aşgabatda 16-njy tapgyry gidip duran gurluşyk işlerini arada aýlanyp gördüñiz. Meniñ size raýat hökmünde soramak isleýän zadym bar. Bu tapgyrlaryñ soñy haçan geler? Ýalnyş düşünmäñ göripligim ýok. Ýöne şu jaýlarda kimler ýaşamaly? Ozaly bilen 3 -5 sany jaýy bolanyñkya ýene biri goşulmaly ýa-da jaýdan kösenip ýören aşaky gatlak adamlara amatly şertler bilen berilermi? Mena beriler öýdemok. Berjek bolsañ
added today at 14:43
HWF: Türkmenistanda durnukly ykdysady ösüşi gazanmak üçin manadyň konwertasiýa mümkinçiliklerini ösdürmeli Türkmenistanda durnukly ykdysady ösüşi gazanmaklyk bäsdeşligi hem-de manadyň konwertasiýa mümkinçiliklerini ösdürmegi talap edýär diýip, golaýda Aşgabada sapar eden Halkara walýuta fondunyň missiýasy 14-nji noýabrda çap eden beýanatynda aýtdy. 5 – 12-nji noýabr aralygynda Halkara walýuta fondunyň missiýasy Aşgabada sapar etdi. Halkara maliýe bilermenler toparynyň ýolbaşçysy 14-nji noýabrd
added today at 13:01
В Ашхабаде сотни людей собираются в очереди за визой в Узбекистан У посольства Узбекистана в Ашхабаде в эти дни можно увидеть очереди из сотен людей, желающих получить туристическую визу, сообщает издание «Türkmen.news». Ссылаясь на своего корреспондента в Туркменистане, издание сообщает, что к 7 часам утра у здания посольства уже собирается более 250 человек. В течение дня количество людей значительно увеличивается. Большинство стоящих в очереди жители Лебапского и Дашогузского велаятов, сре
added today at 10:10
Marynyň demirýol wokzalynda gullukdan gelen esgerleri surata düşürmek gadagan edildi Mary şäheriniň demirýol stansiýasynda harby gullugyny berjaý edip dolanan esgerleri dabaraly ýagdaýda garşy almak çäresi geçirildi. Azatlyk Radiosynyň Marydaky habarçysynyň sözlerine görä, şäher häkimiýetleriniň guramaçylygyndaky bu çäre polisiýanyň we howpsuzlyk gulluklaryň işgärleriniň berk gözegçiliginde geçirilipdir. Muňa şaýat bolan adamlara we ýolagçylara surata düşürmek we wideo etmek gadagan edilipdir.
added yesterday at 19:10
Lebap welaýatynda 1 halta sementiň bahasy ýene-de ýokarlanyp, 200 manada çenli çykdy Lebap welaýatynda sementiň bahasy ýene-de gymmatlady. Welaýatyň administratiw merkeziniň gurluşyk harytlary satylýan dükanlarynda Balkan welaýatynda öndürilen sementiň bir haltasynyň bahasy 160 manatdan satylýar, welaýatyň günorta etraplarynda munuň bahasy 200 manada çykdy. Bular barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerinde 13-nji noýabrda habar b
added yesterday at 18:09
На железнодорожной станции в Мары запретили фотографировать прибытие демобилизованных солдат  На железнодорожной станции в Мары состоялась торжественная встреча, уволившихся в запас солдат срочной службы. Как сообщил корреспондент Азатлыка в Мары, встреча, организованная властями города, состоялась под надзором полиции, препятствовавшей осуществление пассажирами видео и фото съемки. По его словам, это произошло 1 ноября, демобилизованные солдаты прибыли в одном из вагонов регулярного поезда Аш
added yesterday at 17:15
Täze gurulýan Darganatada gurluşykçylar 5 aý bäri aýlyklaryny alyp bilmeýär Täze gurulýan Darganata şäherçesinde alnyp barylýan gurluşyk işlerinde zähmet çeken köp sanly gurluşykçy 5 aý bäri ýerli firmalardan aýlyk haklaryny alyp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçysy atlandyrylmazlyk şertlerinde 14-nji noýabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä, Darganata etrap merkezine Amyderýanyň joşmak howpy abanýar. Bu ýagdaýa çykalga hökmünde ýerli häkimiýetler et
Show more
1 694 participants in the group
Aşgabatda daşarda kir sermek gadagan edilýär, ýaşaýjylar ýuwlan eşiklerini gizlin guradýar Aşgabadyň ýaşaýjylaryna daşarda kir sermek gadagan edilýär. Bu ýagdaýda şäher ýaşaýjylary ýuwlan kirlerini daşarda gijelerine gizlinlik bilen guratmaly bolýarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, şäher häkimiýetleri daşarda geýim guratmak üçin ulanylýan serişdeleri gören ýagdaýynda duýduryş bermezden ýok edýärler. "Jemagat edaralarynyň işgärleri öňünden alnan suratlar bilen gelip, kri sermek üçin çekilen ýüpleri kesip aýyrýarlar. Adatça olar aýnalaryň ýa-da balkonlaryň öňünde birnäçe hatar edilip ýerleşdirilýär" diýip, Azatlygyň habarçysy aýdýar. Habarçymyz şäherde jaýlaryň uly ýollara çykýan tarapynda balkonlarda kir sermegiň dilden gadagan edilýändigini, emma jaýlaryň arka tarapyndan ýoldan görünmeýän ýerlerinde hem kir sermek üçin ýerleşdirilen ýüpleri jemagat edaralaryň işgärleriniň kesip aýyrýandygyny belleýär. "Bu tutuşlygyna we ähli ýere degişli bir ýagdaý. Ýaşaýjylara duýdurmaýarlar. Bu işleri öý dolandyryş edaralaryň işgärleri geçirýärler. Ýöne bir zor bilen aýyrýarlar, kesýärler. Ýüpleri ýelerinden bidin üstünde serlen geýimler bilen bile kesip alyp giden ýagdaýlary hem bolupdy" diýip, Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä, balkonlarda we aýnalarda geýimleri guratmak üçin asylan ýüpleri we ýerleşdirilen gurallary ýok etmek üçin ýörite tehnikanyň ulanylýandygyny aýdýarlar. Ýokarky gatlara çenli göterilýän enjamly awtoulaglar baryp, kir serilýän gurallary öý eýelerinden bidin aýyrýar. Şeýle şertlerde Aşgabadyň ýaşaýjylarynyň ençemesi ýuwlan geýimleri sermek üçin niýetlenen ýörite gurallaryny jaýlaryň içindäki umumy giňişliklerde, basgançaklarda, ýa-da jaýlaryň daşynda girelgeleriň golaýynda wagtlaýyn ýerleşdirýärler. Emma käbirler daşarda ýüp çekip, gijelerine gizlin guradýarlar. Azatlygyň habarçylary munuň örän seýrek duş gelýändigini belleýärler. Aşgabatlylaryň daşaryda kir sermegine garşy göreş baýramçylyklaryň ýa-da ýurt baştutanynyň paýtagtda wagtal-wagtal edýän syýahatlarynyň öňüsyrasynda hasam güýçlenýär. "Şu ýyl Garaşsyzlyk gününiň öňýany kir serilýän ýüpleri 11-nji etrapçada aktiw kesip aýyrdylar" diýip, Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri habar berdi. Mundan öň Aşgabatda kir serilýän ýüpleriň ýok edilmegine garşy giňişleýin çäreler 2017-nji ýylda Aziýa oýunlarynyň öňüsyrasynda geçirilipdi. Şeýle-de, şonda ýaşaýyş jaýlaryň aýnalaryndan sowadyjylar, we günden, ýagyşdan goraýan gurallar aýrylypdy. Türkmenistanyň paýtagtynda häkimiýetleriň ýuwlan geýimleri guratmak üçin ulanylýan ýüplere garşy göreşi 2007-nji ýylda başlandy. "Başda serilen geýimleri balkonlardan aýyrdyp başladylar. Soňra jaýlaryň arasynda we howlularda çekilen ýüpleri aýyryp başladylar, ýogsa-da olar köçeden görünmeýär we olar ençeme ýyllap ulanylýardy. Soň geýimleri balkonlaryň öňündäki ýüplerde sermegi gadagan etdiler" diýip, adynyň efirde tutulmagyny islemedik aşgabatly zenan Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi. Paýtagtyň häkimiýetleri öz hereketleriniň sebäplerini ilata düşündirmeýärler. Kir serilýän ýüpleri aýyrýan jemagat edaralaryň işgärleri öz ýolbaşçylarynyň tabşyrygyna we şäheri abadanlaşdyrmak maksatlaryna salgylanýarlar. Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383. Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär. https://www.azathabar.com/a/30258031.html 
Log in or sign up to add a comment