რγჯαრრαдçαφαρ ​​​​​vš Yâhyo
Касе ошик аст хуши надорад Ба гайр аз гиря хомуши надорад Дили ошик мисоли оташе аст Ки аз ераш фаромуши надорат Ишк проста се харф нест ки кур кунию аз сар нависиш. Фарк кун вараки такдира аз вараки сиёхнавис.
Телефон омад - ороми рафт!!! Филм омад - илм рафт!!! Сурудомад - тиловати Куръон рафт!!! Сериал омад - Намоз рафт!!!Сарват омад - мухаббат рафт!!! Бехичоби омад - шарму хайёрафт!!! Интернет омад - хунар рафт!!!
ЭЙ ЗИ ХОКАТ ОФАРИДА ХОКИЁ ХУШЁР БОШ, ХОК БУДИ ХОК ГАРДИ ДАР МИЁН ХУШЁР БОШ.
Show more