кадим замонда ута инсофли халол, хусн бобида хавас кулгудай, давлати етти авлодига Утгудай бир савдогарзода утган экан. У умрини тижоратда утказар экан. Бир куни савдо б.н богдодга бориб бир гадо кизга ошик булиб колибди. Савдогар дил изхорини билдирибди. Шунда киз ихтиёри отасидалигини айтибди. Савдогарзода богдоддаги гадолар сардоридан кизини кулини сураб канча бойлик булса беришлигини сузлабди. Гадолар бошлиги бир кулиб савдогарзодадан уз молидан канча фоиз фойда олишини сурабди. Савдогарзода 10-15 фоизлигини айтибди шунда гадолар бошлиги савдогарзодани масхаралаб: эй йигит! Сен нодонга киз бермайман? Шахарма шахар юриб шу фойдани фойда деяпсанми? Мана кара, мен сенга курсатай еч кулингдаги узигингни. Унинг бахоси канча? Дебди. Савдогарзода узикни бахосини болали туя бахосида белгилабди. - яхши,- дебди гадо,- энди узугингни эртага мен айтган жойдан оласан. Гадо жума куни жуда катта жамоат йигиладиган масжидга бориб роса жамоат тупланганда имомга баланд овозда мурожаат килибди: эй имом! Мен ушбу шахарнинг факир бир гадосиман. Умрим ночорликда утди, лекин халол яшадим. Мана бу узукни 3 кун олдин топиб олдим. Айтишларича жуда киммат турармиш. Лекин менга харом керак эмас. Факат мен угил уйлантиришим ва кизимни турмушга беришим керак. Шахриммиз муминларига айтсангиз, масжид дорвозаси олдида румол ёзсам, бечорани курук куйишмас,-- дебди. Бу гапларни эшитган муминлар жуда таъсирланишиб, гадонинг халололигига койил колишибди ва намозни укиб булишиб хаммалари унинг белбогига пул ташлашибди. Жуда катта пул йигилибди. Кечкурин годо савдогарзодани уйига чакирибди ва пулни курсатиб дебди: эй савдогарзода мана ку'р сен сафар машаккатида кийналиб, жон бериб, жон олиб 10-15 фоиз фойда киладиган булсанг. Мен хеч кийналмай бир кунда канча пул топа оламан. Энди сен манабу пулдан олиб масжидга бор. Имомга учра, бу пуллардан суюнчи деб бер ва узигини уайтариб ол ва бизга ку,шил. Шунда кизимни сенга бераман. Шунда савдогарзода айтибди: - эй алдокчи! Бутун авлод-аждодим хакки-хурмати мен кечдим сен нобокорнинг кизидан хам, киммат бохо узигимдан хам. Менинг ота-боболарим холол совдогар эдилар, менинг холол овкат билан бокдилар. Мен хам холол оиладан уйланиб оллох фарзанд берса уларни холол таом билан боксам, - деб уз молларини йигиб ушбу шахардан чикиб кетган экан.
Comments 1
Likes 4
Я Ноджум, мне 10 и я разведена
Comments 1
Likes 1
Кадим замонда бир содда мехнаткаш дехкон у'тган экан. У доимо " Эй Аллох! Бизни сув балосидан ва у'т балосидан асра!" деб тилаб юрар экан. Кунлардан бир куни унинг хотини зайнаб озрок хазиллашиб " Эй содда эр! Худодан тилаганизда "хотин балосидан хам асрагин" деб ку'шиб кетинг" дебди. шунда эр хотинда бало нима килади дебди. Хотин кулибди ва эртаси куни бозордан 4 та балик олиб, эри к,у'ш хайдайдиган йулига кумиб куйибди. Дехкон к,у'ш хайдаб турса, омоч тагидан баликлар чикиб колибди. У tоят хурсанд булиб хотинини чакирибди: - эй хотин, оллохни берганини кара, тезда кечки тушликка пишириб олиб кел, дебди. хотини хоп булади деб, баликни олиб уйига жунабди. Дехкон уз иши б.н машtул булибди. Давоми бор...
Comments 2
Likes 4
About group
К,ИЗИК,АРЛИ, ИБРАТЛИ РИВОЯТ ВА ХИКОЯТЛАР ВИДЕО ЛАВХАЛАР.