дустони худро ба гурух дават кунед. классро фаромуш накунед. дастгирр шумо пешравии мо
Тарҷумаи ҳоли. Умари Хайом Хайём дар кӯдакӣ бо Низомулмулк ва Ҳасани Саббоҳ ҳаммадраса будааст. Аз руи толеъномаи Умари Хайём хисоб карда шудааст, ки у 18 майи соли 1048 дар шаҳри Нишопур таваллуд шудааст. Нишопур яке аз шаҳрҳои асосии саньати Эрон буда, дар вилояти Хуросон ҷойгир шудааст. Солҳои кудаки ва наврасии Умари Хайём (1048-1066 с.) дар Нишопур гузаштааст. Умари Хайём аввал дар мадрасаи Нишопур, ки дар он вакт шухрати калон дошт, машгули илм гашта ва баьдан тахсили худро (1066-1047с.
Х,ар бод, ки аз суи Бухоро ба ман ояд, Бо буи гулу мушку насими суман ояд. Бар х,ар зану х,ар мард кучо барвазад он бод? Гуи магар он бод хаме аз хутан ояд. Не-не, зи хутан бод чунин хуш навазад хеч, К-он бод хаме аз бари маъшуки ман ояд. Х,ар шаб нигаронам ба Яман то ту барои, Зеро, ки сухайливу сухайл аз Яман ояд. Бо х,ар ки сухан гуям агар хохаму гар на, Аввал суханам номи ту андар дахан ояд!
Имруз ба х,ар х,оле Багдоду Бухорост, Кучо мири Хуросон аст, пирузи он чост. Соки, ту бидех бодаву мутриб, ту бизан руд, То май хурам имруз, ки вакти тараби мост. Май хасту дирам хасту бути лоларухе хаст, Гам нест, в-агар хаст, насиби дили аъдост.
То чахон буд аз сари олам фароз, Кас набуд аз рохи дониш бениёз. Мардумони бихрад андар хар замон Рози донишро ба хар гуна забон Гирд карданду гироми доштанд, То ба санг андар хаме бингоштанд. Дониш андар дил чароги равшан аст, В-аз хама бад бар тани ту чавшан аст.
Хеч шоди нест андар ин чахон Бартар аз дидори руи дустон. Хеч талхи нест бар дил талхтар Аз фироки дустони пурхунар
Дилам хазонаи пурганч буду ганч-сухан, Нишони номаи мо мухру шеър увон буд. Хамеша шоду надонистаме, ки гам чи бувад, Дилам нишоту тарабо фарох майдон буд. Басо дило, ки ба сони харир карда ба шеър, Аз он сипас, ки ба кирдори сангу сандон буд. Хамеша чашмам зи зулфикони чобук буд. Хамеша гушам зи мардуми сухандон буд.
Бӯи ҷӯи Мӯлиён ояд ҳаме, Ёди ёри меҳрубон ояд ҳаме! Реги Омую дуруштиҳои ӯ, Зери поям парниён ояд ҳаме! Оби Ҷайҳун аз нишоти рӯйи дӯст, Хинги моро то миён ояд ҳаме. Эй Бухоро, шод бошу дер зӣ, Мир зӣ ту шодмон ояд ҳаме! Мир моҳ асту Бухоро осмон, Моҳ сӯйи осмон ояд ҳаме! Мир сарв асту Бухоро бӯстон, Сарв сӯйи бӯстон ояд ҳаме! Офарину мадҳ суд ояд ҳаме, Гар ба ганҷ-андар зиён ояд ҳаме.
Рӯдакӣ аз шоирони пуркор ва сермаҳсули дунё буд. Эҷодиёти ӯ аз 8-солагиаш сар шуда, қариб 70 сол давом кард. Бар замми ин, Рӯдакӣ чунон истеъдоди бузург дошт, ки асарҳои калонро дар муддати кӯтоҳ эҷод мекард. Соли 932 ӯ бо хоҳиши дӯсташ Балъамӣ Калила ва Димнаро дар 12 ҳазор байт ба назм медарорад. Ҳоло аз он қариб сад байт бокист. Баъди ин Синдбодномаро менависад. Соли 933 қасидаи Модари майро дар чанд рӯз мегӯяд, ки он дар шакли боқимондааш аз 94 байт иборат аст. Соҳиби девони бузург будани Рӯ
Show more

About group

Шумо метавонед аз ин гуруҳ шеьрҳои шоирон тарҷумаи ҳоли шоирон.Ва чи саволҳое,ки аз фанни Адабиёт доред диҳед.