Orzular sarobi

Orzular sarobi

Гар хохласез бир сароб каби, Хаётиздан учиб кетаман. Хатто сизни курганимда хам. Сизга бок,май кулиб утаман. Унитарман ёмон туш каби. Дардларимни ичга ютаман. Аммо армон куз ёши булиб. Тушларизга кириб чик,аман. Еслаганда бир ахмок, дейсиз. Нафратланиб сукиб к,аргайсиз. Аммо ёлгиз к,олганда жоним. Согиндим деб бир бор еслайсиз
Юкладинг елкамга армон тошини, Сабримни синама бўлди кил хаёт. Артиб кўй бир бора кўзим ёшини, Бўлди йиглатмагин йиглатма хаёт. Дарт бердинг ох дарддан ёниб кул бўлдим, Азобга буркандим аламга тўлдим . Хижронинга кўмдинг гул каби сўлдим, Бўлди йиглатмагин йигкатма хаёт. Юрагим йиглайди ёлгон ишингдан, Хаёлни бузгувчи эртак тушингдан. Бахор келмай туриб келган кишингдан, Бўлди йиглатмагин йиглатма хаёт. Хасратлар кўнгилгa сигмай кетади
ешим 27 да Асакаликман оилам бн ажрашканман турмуш куриш нияти булган киз ва аеллар тел клйлар 998936915525
KIM INA KIM INA
6 Jan 2018
Айриликда булди дил пора Аччик йошлар томади сим-сим Эсламадинг йилда бир бора Унутганинг ростми йолгизим Чертса армон калб дарчасини Конлар ютиб укинар дилим Юрагингнинг бир парчасини Унутганинг ростми севгилим Гиналардан йирокман аммо Бир шамолдай титрар юрагим Кузларимга коронгу дунйо Унутганинг ростми йолгизим Хира тортган юлдузлар мисол Сунгги сузни айтолмай тилим Тушларимда берарман савол Унутганинг ростми йолгизим
Abŕoŕ 9292✔
12 Oct 2017
Gurux adminkasiga alangali salom...
Show more