iss Аnnuki
26 Sept 2014
Xvalidan viwyebt konkursss am konkursis shesaxeb kiii xval gaigebt dawvrilebit
iss Аnnuki
26 Sept 2014
Gamarjobat chemo kargebo me var babi am jgufis mtavari admini... visac ki raime gainteresebt chems shesaxeb damisvit kitxvebi da me gipasuxebt yvela kitxvze. Mokled da konkretulad rom vtqvat "Tamta gouadze" uyvars yvelas da amitom visac gindat rom am jgufshi moxvdet iaqtiuret miyvarxart yvela dzaan dzaan.... madloba ♥♥♥
Es ki me var
Show more
About group
Gogo romelic yvelas uyvars
Administrator: