"Vahabilere" son qoyaq qardawlar gelin birlawek

"Vahabilere" son qoyaq qardawlar gelin birlawek

BUGDAY GOZELOV
7 May 2016
nelehet olsun haram yeyeler.
Eldeniz Manafli
14 Apr 2016
ALLAH ONLARA NELET ETSIN
30 Dec 2014
ALLAH vahabilere lehnet etsin
ƏBU BƏKR İBNİ ƏBİ QÜHAFƏ Keçən bəhslərdə qeyd etdiyimiz kimi, o, Peyğəmbər (s)-dən beş yüz hədis yığmış və sonra hamısını yandırmışdı. Öz moizəsində xalqa belə demişdi: Peyğəmbərdən heç nə rəvayət etməyin. Hər kəs sizdən sual etsə deyin: Quran bizimlə sizin aramızdadır. Onun halalını halal və haramını isə haram sayın. Qeyd etdik ki, o, Peyğəmbər (s)-in vəsiyyət yazmasında o Həzrətlə müxalifətçilik... etmişdi. Ömərin dediyi: “Allah Rəsulu dediyini bilmir, Quran bizə bəsdir” sözündən hi
Əhli-sünnətin Hənbəli Məzhəbinin banisi İmam Əhməd İbni Hənbəlin və diyər Sünni Alimlərinin kitablarında qeyd olunub. Hz Rəsulullah (s) demişdir: "Müjdə, ya Əli! Şübhəsiz, Sən və Sənin şiənin yeri Cənnət olacaq." Əhli-sünnətin Hənbəli məzhəbinin banisi Əhməd İbni Hənbəl “Fəzailus Səhabə” (Beyrut çapı) c. 2, səh. 655 qeyd edib.Əbu Nəim əl- İsfəhani,... Hilyətül Övliya, c. 4, səh. 329, Xətib Bağdadi , Tarixi Bağdad, (Beyrut çapı) c. 12, səh. 289, Hafiz Heysəmi , “Məcməuz Zəvaid”, c. 10
Show more